Fizička kontrola prolaska

Različiti sistemi automatskih vrata (klizna, rotaciona), barijera (tripod, senzor),
kapija (rotacione, klizne), rampe i sistemi za zaprečavanje prolaza
vozila (potapajući stubići, ležeći policajci…).

Vrata

Barijere

Kapije

Putne rampe

Putne prepreke